Terrain Cepoy 625 m² – 34000 euros

Terrain Cepoy 665 m² – 36000 euros

Terrain Cepoy 744 m² – 38000 euros

Terrain Cepoy 625 m² – 41000 euros

Terrain Cepoy 4643 m² – 98000 euros

Terrain Cepoy en Lotissement 

595 m² à 665 m² – 35900 euros